Privacy verklaring

UW PRIVACY, ONZE ZORG!

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Fotoclub de Trefkuul respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Fotoclub de Trefkuul is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Fotoclub de Trefkuul haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik u deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunt u altijd terecht bij mij via een mail aan Fotoclub de bestuur@XX.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotoclub de Trefkuul verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt omdat u gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van u maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fotoclub de Trefkuul verwerkt.
Fotoclub de Trefkuul heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via Fotoclub de Bestuur@XX.nldan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotoclub de Trefkuul verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
Om een afspraak te kunnen plannen/reserveren
Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om jouw betaling af te kunnen handelen
Fotoclub de Trefkuul verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming
Fotoclub de Trefkuul neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang Fotoclub de Trefkuul persoonsgegevens bewaart
Fotoclub de Trefkuul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Fotoclub de Trefkuul bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

In uw opdracht gemaakte foto’s: Fotoclub de Trefkuul bewaart de foto’s tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Fotoclub de Trefkuul uw foto’s bewaart, kunt u deze bij ons opvragen.

Foto’s en sculpturen kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites http://www.fotoclubdetrefkuul.nl/. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotoclub de Trefkuul verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die Fotoclub de Trefkuul gebruikt
Fotoclub de Trefkuul gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fotoclub de Trefkuul gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fotoclub de Trefkuul hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotoclub de Trefkuul en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@XX.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fotoclub de Trefkuul wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Fotoclub de Trefkuul de persoonsgegevens beveiligt
Fotoclub de Trefkuul neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@XX.nl